นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สรท. กล่าวว่า อยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ ดูในเรื่องของมาตรการเยียวยา ผลกระทบจากโควิด-19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ทั่วถึงทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการบริหารงบประมาณ ไปกับโครงการช่วยเหลือที่คุ้มค่าและสอดรับกับสถานการณ์ โดยเฉพาะโครงการที่จะช่วยลดความแออัด ลดต้นทุนในภาคการขนส่ง เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่เห็นผลชัดเจนในทุกภาคส่วน โดยต้องบริหารจัดการให้ถึงระดับล่างมากสุด และหากต้องมีการใช้เงินกู้เพิ่มแต่ทำให้การฟื้นเศรษฐกิจเร็วขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวล

พร้อมทั้งพิจารณาการลดขั้นตอนจ่ายค่าใช้จ่ายในการ ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนของภาคส่งออก ที่ผ่านมามีความซ้ำซ้อน เพิ่มต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ ทำให้ลดขีดความสามารถในการแข่งขัน และพิจารณาเลิกเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายกับภาคส่งออก เพื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ

ส่วนกรณีการติดเชื้อโควิด-19 ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ขณะนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการเลือกตั้งและเศรษฐกิจโลกเวลานี้