กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีมอบหน้าที่ การบังคับบัญชาตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระหว่าง พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี กับ พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 แทน พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ซึ่งพ้นวาระตำแหน่งฯ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ

 

ในโอกาสนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดพิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชา โดยมี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองเสนาธิการทหาร หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าส่วนราชการภายในกองบัญชาการกองทัพไทย และผู้แทนส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ด้วย

พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21 และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 32 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ อาทิ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 72 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 นอกจากนี้ พลเอกเฉลิมพล เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางทหาร อาทิ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 25 รักษาพระองค์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เจ้ากรมยุทธการทหารบก รองเสนาธิการทหารบก และ เสนาธิการทหาร และยังดำรงตำแหน่งพิเศษ อาทิ ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ