สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “ม็อบ 19 กันยายน กับ การซ้ำเติม” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,119 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 21– 25 กันยายน ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 89.9 ระบุ ม็อบ 19 กันยายนที่ผ่านมา ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ขณะที่ ร้อยละ 10.1 ระบุ ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง

พร้อมกันนี้ ร้อยละ 91.2 ระบุ ม็อบ 19 กันยายน ซ้ำเติมวิกฤตชาติ และซ้ำเติมวิกฤตความเดือดร้อนของประชาชน แต่ ร้อยละ 8.8 ระบุ ไม่ซ้ำเติม นอกจากนี้ ร้อยละ 92.0 ระบุ ม็อบและกลุ่มผู้สนับสนุน กำลังสร้างความแตกแยกและทำลายรากฐานของประเทศ โดยมีเพียง ร้อยละ 8.0 ระบุ ไม่สร้างความแตกแยก

อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 92.0 ระบุ ใครผิดว่าไปตามผิด จัดการตามกฎหมาย แกนนำม็อบและกลุ่มผู้สนับสนุน ไม่ให้มีการลอกเลียนแบบทำผิดซ้ำ แต่ ร้อยละ 8.01 ระบุ ไม่ต้องจัดการ

ทั้งนี้ ร้อยละ 91.2 ระบุ ควรลงโทษสูงสุด ยุบพรรคการเมือง ที่มีนักการเมืองหนุนหลังการชุมนุมล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ แต่ ร้อยละ 8.8 ระบุ ไม่ควร นอกจากนี้ ร้อยละ 96.1 ระบุ เห็นด้วยว่า ไม่รักแต่อย่าทำลายความรักความสามัคคีของคนในชาติ ห้ามล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ เพราะเป็นเรื่องจำเป็นต่อความสงบสุขของบ้านเมือง ในขณะที่ ร้อยละ 3.9 ระบุไม่เห็นด้วย