กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เร่งยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย นำร่องเปิดตัวผู้ประกอบการเซ็ตแรกได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย 33 ราย 60ผลิตภัณฑ์ ตั้งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจสิ่งทอในประเทศและต่างประเทศ หวังสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 60 ล้าน

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อสร้างมาตรฐานและตราสัญลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag) เป็นครั้งแรกควบคู่ไปกับการดำเนินงานให้คำแนะนำปรึกษาเชิงลึก เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อขอการรับรองใช้ตราสัญลักษณ์ โดยต้องผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ภายใต้ Thailand Textiles Tagมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพของเนื้อผ้า ความคงทนของสี และความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง โดยเฉพาะวัตถุดิบที่ใช้และกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (Made in Thailand) ซึ่งพิจารณาจากแหล่งกำเนิดของสินค้าและยึดตามหลักสากล ได้แก่ เส้นด้ายที่ผลิตในประเทศไทย (Yarn Forward) ผ้าผืนที่ผลิตในประเทศไทย (Fabric Forward)โดยจะรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ ผู้ผลิต เส้นด้าย ผ้าผืน เสื้อผ้าสำเร็จรูป เคหะสิ่งทอและสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีสิ่งทอเป็นองค์ประกอบและผลิตภายในประเทศพร้อมรณรงค์ส่งเสริมและสร้างความรับรู้เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ซึ่งส่งผลกระทบให้ซัพพลายเชนอุตสาหกรรมสิ่งทอเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบไม่สามารถนำเข้าจากต่างประเทศได้ จึงต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตภายในประเทศให้กลับมาเติบโต รวมถึงการเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานในประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุค New normal และความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเตรียมพร้อมเดินหน้าสู่ Thailand 4.0

จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 54ราย โดยผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ Thailand Textiles Tag รวม 33 ราย 60ผลิตภัณฑ์ อาทิ ผ้าผืนผ้าที่มีนวัตกรรมและฟังก์ชั่น ถุงมือ หน้ากากผ้า เสื้อผ้าเด็ก ยูนิฟอร์ม เคหะสิ่งทอโดย กสอ. ได้จัดทำ QR Code เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาโรงงานผู้ผลิตป้องกันการปลอมแปลงตราสัญลักษณ์ในอนาคตทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว นอกจากจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้วยังได้รับคำแนะนำเชิงลึกจากที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต
ด้านการประกันคุณภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาภายในโครงการเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทยและมีคุณภาพควรค่าแก่การได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมาย Thailand Textiles Tagซึ่งจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ และได้รับการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานแสดงสินค้าต่าง ๆโดยคาดว่าจะสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้ไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้ายสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจสมัครเพื่อขอใช้เครื่องหมายคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ โทร. 1358 รายละเอียดเพิ่มเติม www.dip.go.thและสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 – 9 ต่อ 546 หรือ www.thaitextile.orgและ FB : Thailand Textile Institute