นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เดินหน้าพัฒนาการให้บริการงานด้านการค้าระหว่างประเทศสู่ DITP Service 5.0 หรือ บริการถูกใจ 5 เท่า เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ผู้ประกอบการผ่านช่องทางดิจิทัลของกรมฯ ให้ตรงตามความต้องการ และตอบสนองความต้องการได้เป็นรายบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ตอบโจทย์การค้าที่ต้องการได้ เพราะบริการจะทำได้ครบจบในที่เดียว สะดวกรวดเร็ว เนื่องจากติดต่อขอรับบริการได้ทุกเวลา สามารถนำคำตอบที่ได้ไปใช้ในการวางแผนทำธุรกิจ การเข้าร่วมกิจกรรม หรือวางแผนขยายการส่งออกได้

สำหรับบริการที่ได้มีการพัฒนา ได้แก่ แอปพลิเคชัน DITP One เป็นแอปฯ ที่รวบรวมบริการดิจิทัลของกรมฯ ที่อยู่กระจัดกระจายไว้ในแอปเดียว ตาม concept “ครบจบในแอปเดียว” ประกอบด้วยบริการสำคัญ คือ บริการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรม (DITP DRIVE) , บริการให้คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ (DITP Touch : Live Chat) และบริการข้อมูล/ข่าวสารด้านการค้าระหว่างประเทศ จากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 58 แห่งทั่วโลก (DITP Connect)

นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน DITP One ยังให้บริการที่เหนือขึ้นไปอีก คือ การแนะนำกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศใหม่ๆ ตามประเภทสินค้า และตลาดส่งออกที่แต่ละรายให้ความสนใจ พร้อมระบบการแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรม สำคัญๆ ของกรมฯ

นอกจากนี้ ยังมีระบบ DITP Trade Intel เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ช่วยคาดการณ์โอกาสและความเสี่ยงหรือผลกระทบทางการค้าระหว่างประเทศของกลุ่มสินค้าเป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต ช่วยแสวงหาโอกาสและแจ้งเตือนความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ โดยใช้รวบรวมข้อมูลและปัจจัยเกี่ยวข้องทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ จากแหล่งข้อมูลภายในประเทศและภายนอกประเทศเพื่อผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของไทย

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169