การประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 วันนี้ มีการพิจารณางบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหม ที่เป็นงบของกองทัพบก จำนวน 1 แสน 7 พัน 6 ร้อย ล้านบาทเศษ ซึ่ง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้เข้าชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณว่า กองทัพมีแนวทางการปฏิรูปที่ชัดเจน โดยจัดหายุทโธปกรณ์ที่มีความทันสมัย และใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริม แทนการใช้กำลังพลที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้ปรับลดอัตรากำลังพลลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้แก้ไขระเบียบที่ไม่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว โดยยอมรับว่า ในอดีต ผู้บัญชาการทหารบกบางคน อาจจะไม่เด็ดเดี๋ยวพอ จึงไม่กล้าปรับเปลี่ยน แต่เมื่อกรรมาธิการได้ให้ข้อคิดเห็นต่างๆไป ตนเองก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เช่นกรณีสวัสดิการบ้านพัก ที่ได้ปรับแก้ให้บุคคลที่เกษียณอายุแล้ว ต้องออกจากบ้านพักทหาร

ขณะที่ กรรมาธิการ ได้ซักถามกรณีธุรกิจภายในกองทัพ รวมถึงแนวทางการปฏิรูปที่ยังไม่มีความชัดเจน จึงอยากให้กองทัพนำไปปรับแก้ไข เพื่อให้งบประมาณที่ได้รับไปสอดคล้องกับความเป็นจริง