พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ ปคม.และ การประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ ปกค. โดยที่ประชุมปคม. ได้รับทราบผลการจัดระดับประเทศไทยในรายงานการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (Tip Report) อยู่ในระดับ 2 (Tier 2) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมรับทราบการดำเนินงานของ ปกค.ติดตามการบังคับคดีเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายและการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายทางการค้ามนุษย์ และรับทราบผลการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2555 – ปัจจุบัน

นอกจากนี้ ที่ประชุม ปคม. เห็นชอบเรื่องที่สำคัญต่อการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ อาเซียน-ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ และการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ไทย-สหรัฐอเมริกา (ฝ่ายไทย) จากนั้นพล.อ.ประวิตร เป็นประธานการประชุม ปกค. เพื่อรับทราบความคืบหน้าและพิจารณาเห็นชอบการดำเนินงานของ กองทุนเพื่อการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร กำชับ ปคม.และ ปกค. รวมทั้งสั่งการ สำนักงานตรวจแห่งชาติหรือสตช.,กองทัพเรือ ,กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการทำงาน เร่งขับเคลื่อนกลไกการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังและยั่งยืน ตั้งเป้าหมาย Tier 1 ให้ได้ในปีหน้า เพื่อให้การค้ามนุษย์หมดไปจากประเทศไทย บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับคนเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานประมง เพื่อป้องกันการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐาน ช่วยลดปัญหาการค้ามนุษย์ พร้อมกำชับให้เร่งรัดปรับแก้กฎหมายที่เป็นธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์แก่ผู้เสียหายให้ได้รับการเยียวยาจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน แรงงาน และเอกชนอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นรองรับการค้าการลงทุนเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป