เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดเผยว่า เนื่องจากงานกฎหมายและคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความเห็นแย้งในคดีอาญาเป็นขั้นตอนหนึ่งในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม และมีความสำคัญส่งผลต่อการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งต้องควบคุม กำกับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด

ดังนั้น พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 416/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารราชการในงานกฎหมายและคดีด้วยตนเอง โดยมีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อีก 5 ท่าน ช่วยกำกับดูแล ทั้งนี้สำหรับงานที่มีความสำคัญหรือประชาชนและสังคมให้ความสนใจ ให้ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เสนอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาสั่งการ

นอกจากนี้ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ฯ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยังได้มีหนังสือกำชับ การสอบสวนและการทำความเห็นในคดีอาญาไปยังทุกหน่วยทั่วประเทศ ให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล รวมทั้งสนับสนุน ให้ทำปรึกษาการทำความเห็นชอบหรือความเห็นแย้งในคดีอาญาในอำนาจหน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ หรือหากเห็นว่าเป็นคดีที่มีความสำคัญหรือได้รับความสนใจจากประชาชนในวงกว้าง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค อาจพิจารณามีความเห็นทางคดีด้วยตนเองตามที่เห็นสมควร

“นอกจากนั้นแล้ว ในกรณีการมอบอำนาจให้กับผู้รับมอบอำนาจไปแล้วก็ตาม ก็ยังถือว่า ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่แนะนำกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ และในกรณีที่เห็นว่าผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติราชการในเรื่องใดไม่สมควร ให้มีอำนาจแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจนั้นได้ ซึ่งถือเป็นการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 40 และตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 74”พลตำรวจโท ปิยะฯ กล่าว