การประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยประธานเปิดโอกาสให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งปัญหาที่สมาชิกนำเข้าหารือส่วนใหญ่คือเส้นทางคมนาคมชำรุดเสียหาย เช่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ ปัตตานีมหาสารคาม ศรีสะเกษ และนครราชสีมา โดยขอให้กระทรงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้ชาวบ้านเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ขณะเดียวกันสมาชิกยังนำปัญหาถนนทรุด และปัญหาการคืนผิวจราจรและทางเท้าที่ล่าช้า โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝากให้เร่งแก้ไขโดยเร็ว

ขณะที่ ปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำหลายพื้นที่ ปัญหาแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ตื้นเขิน โดยเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคม พิษณุโลกไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ปัญหาน้ำประปาไม่ได้คุณภาพ ปัญหาน้ำบาดาลมีรสเค็มไม่สามารถนำมาอุปโภคบริโภคได้ ยังเป็นปัญหาที่สมาชิกนำเข้าหารือจำนวนมากเช่นกัน โดยฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวเร่งเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงขอให้กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะที่จังหวัดพิษณุโลกที่นาข้าวเสียหายอย่างมาก