นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 10 คน คือ นายวรากรณ์ สามโกเศศ ด้านการเงินการคลัง, นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ด้านเศรษฐศาสตร์, นายนรชิต สิงหเสนี ด้านรัฐศาสตร์, นายไมตรี อินทุสุต ด้านรัฐศาสตร์, นายธงทอง จันทรางศุ ด้านนิติศาสตร์, นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ด้านนิติศาสตร์, นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ด้านบริหารรัฐกิจ, นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ด้านบริหารธุรกิจ, หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ด้านจิตวิทยาองค์การ และนายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ด้านสังคมวิทยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปี คือนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ และนายอนุชา เศรษฐเสถียร

นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอ แทนผู้ที่ลาออก คือนายไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ประธานกรรมการ และนายขภัช นิมมานเหมินท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้นางสาวไตรศุลี กล่าวว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ในกระทรวงสาธารณสุข ตามที่กระทรวงเสนอให้นางสาวสุวรรณ ด่านวรพงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป