นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามนโยบาย ‘เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด’ ของ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการของไทยให้พร้อมสำหรับความตกลงการค้าเสรีฉบับล่าสุด คือ อาร์เซ็ป ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมาย ก่อนที่ประเทศสมาชิกจะร่วมลงนามความตกลงในเดือนพฤศจิกายน 2563 จึงต้องเตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ประกอบการของไทยให้สามารถปรับตัว และใช้ประโยชน์จากความตกลงให้ได้มากที่สุด

ซึ่งถือเป็นโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยเพิ่มเติมจากความตกลงเอฟทีเอที่ไทยมีอยู่แล้วกับสมาชิกอาร์เซ็ปรายประเทศ โดยเฉพาะกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ซึ่งสินค้าเกษตรที่คาดว่าจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นภายใต้ความตกลงฉบับนี้ เช่น ผักผลไม้แปรรูปและไม่แปรรูป น้ำมันที่ได้จากพืช แป้งมันสำปะหลัง สินค้าประมง อาหารแปรรูป น้ำผลไม้

ในปี 2562 ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไปประเทศสมาชิกอาร์เซ็ป 16 ประเทศ รวมมูลค่ากว่า 25,209 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 62.2 ของการส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไทยไปตลาดโลก และในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 ไทยส่งออกไปประเทศสมาชิกอาร์เซ็ป รวมกว่า 10,870 ล้านเหรียญสหรัฐ