การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ (29 ก.ค.63) เริ่มเวลา 09.30 น. ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระประธานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งนอกจากปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรในหลายจังหวัด เช่น ที่จังหวัดอำนาจเจริญ เลย มหาสารคาม พิษณุโลก และสระบุรี ที่สมาชิกนำเข้าหารือจำนวนมากเพื่อขอให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นแล้ว

ทั้งนี้ ปัญหากรณีการจ่ายเงินสนับสนุนค่าเสี่ยงภัยเพิ่มเติมให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด- 19 ที่ล่าช้าในบางพื้นที่มีสมาชิกนำเข้าหารือจำนวนมากเช่นกัน พร้อมเรียกร้องไปยังรัฐบาลไม่ให้มีการปรับลดเงินดังกล่าวให้กับ อสม.ที่เสียสละอย่างมากเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ขณะที่สมาชิกบางส่วนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปดูแลมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาที่ขณะนี้บางแห่งมาตรการการดูแลเริ่มลดลง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนบางพื้นที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

นอกจากนี้ ปัญหาระบบสาธารณูปโภค ทั้งขาดแคลนประปาหมู่บ้านและน้ำประปาไม่ได้คุณภาพ ขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ปัญหาเส้นถนนในหมู่บ้านชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้ประชาชนสัญจรไปมาลำบากยังถือเป็นปัญหาที่สมาชิกนำเข้าหารือกันมาก ส่วนปัญหาอื่น ๆ เช่น ปัญหาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ โดยเฉพาะลำไยที่มีผลผลิตออกมามาก ปัญหาปลากระพงราคาตกต่ำไม่สามารถส่งออกได้ ปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกิน ปัญหาช้างป่าทำลายพืชผลของเกษตรกร