นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวถึงการทำร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ว่า จะรวบรวมรายชื่อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) 100 คน เพื่อยื่นเข้าสู่ที่ประชุมร่วมของรัฐสภา เพิ่มเติมหมวดจัดทำแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ และเสนอให้มีการปิดสวิตช์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อย่างเป็นทางการ เพื่อป้องกันหากมีการยุบสภาหรือนายกรัฐมนตรีลาออก ส.ว. ก็จะไม่มีส่วนเข้ามาเลือกนายกรัฐมนตรีได้ รวมทั้งยกเลิกการเข้ามามีส่วนร่วมในการออกกฎหมายปฏิรูประเทศของ ส.ว. ด้วย ซึ่งจะนำมาสู่การปลดล็อกเพื่อเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอย่างสันติได้ ตนเชื่อมั่นว่าหากทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขวิกฤตของบ้านเมืองได้จริง ที่ประชุมสามารถที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทันในสมัยประชุมสภานี้

ด้านนายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส. พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวว่า กมธ. จะหาทางออกทำไม่ได้ ถ้าไม่มีการทำรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน แต่ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ยังไม่มีการพิจารณากันมาถึงเรื่องนี้ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องรวบรวมคนหลากหลายกลุ่มให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และกมธ. เองจะศึกษาแนวทางการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเอามาเสนอต่อที่ประชุมสภาเร็วๆ นี้

นอกจากนี้ การจัดทำประชามติ ปี 2559 เองก็มีปัญหามาก ดังนั้นต้องแก้ไข พ.ร.บ. ประชามติ เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นในการลงประชามติเป็นไปอย่างปลอดภัยด้วย