นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และในช่วงครึ่งปีแรก พบว่า การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 มีจำนวน 5,731 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 14,757 ล้านบาท โดยธุรกิจที่จัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า ตามลำดับ ในขณะที่ธุรกิจจัดตั้งใหม่ในช่วงครึ่งปีแรก 2563 มีจำนวน 33,337 ราย ลดลงร้อยละ 13 มีมูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ในครึ่งปีแรก 2563 จำนวนทั้งสิ้น 104,571 ล้านบาท เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

และธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนมิถุนายน 2563 มีจำนวน 1,336 ราย และในช่วงครึ่งปีแรกมีธุรกิจเลิกกิจการ จำนวน 6,227 ราย

โดยการลงทุนประกอบธุรกิจในไทยภายใต้กฎหมายต่างด้าวในเดือนมิถุนายน 2563 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจทั้งสิ้น มีจำนวน 56 ราย เพิ่มขึ้น 11 ราย จากเดือนก่อนหน้า และมีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 11,401 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น รองลงมา ได้แก่ สิงคโปร์ และจีน ตามลำดับ และในช่วงครึ่งปีแรก มีคนต่างชาติได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ จำนวน 355 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 58,407 ล้านบาท