นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมสธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวเกี่ยวกับข้อเสนอด้านเศรษฐกิจต่อคณะรัฐมนตรีและทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ โดยขอให้เร่งผลักดันการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเทศอย่างเร่งด่วน รัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเยียวยาแรงงานที่ตกงาน และกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs อย่างทั่วถึง รวมทั้งพัฒนาทักษะและสมรรถนะแรงงาน เพื่อรองรับงานหรือวิชาชีพใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย การส่งเสริมให้กลุ่ม SMEs ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมได้ การส่งเสริมการตลาดนำการผลิต และใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การลดค่าใช้จ่ายของประชาชน อาทิ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ และดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดธรรมาภิบาลในการใช้เงินเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้รัฐบาลมุ่งช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถดำเนินกิจการได้ และควรบูรณาการด้านงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้อย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืนในระยะยาว