นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยในงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทยว่า เหตุการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจต่างๆไปในรูปแบบใหม่ หลังผ่านการเกิดโควิด-19 ซึ่งหากไม่มีการปรับตัวอาจทำให้ต้องปิดตัว โดยล่าสุดจะเห็นได้ว่าหลาย 100 ประเทศต้องการความช่วยเหลือผ่านทาง กองทุนสถาบันการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปในทิศทางใหม่ แต่ประเทศไทย สถาบันการเงินยังคงมีความแข็งแกร่งและเงินทุนสำรองอยู่ในระดับสูงทำให้ปัญหาครั้งนี้ไม่ต้องพึ่งพาการกู้ยืมจาก ไอเอ็มเอฟ

ขณะที่เรื่องการออมถือและการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่สำคัญ รวมทั้งเรื่องการวางแผนทางการเงิน เพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะเห็นได้ว่าจากปัญหาของโควิด-19 มีผลกระทบต่อหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นทุกคนควรให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว

อย่างไรก็ตามสถานการณ์โลกหลังโควิด-19 คงไม่เหมือนเดิม ทุกภาคธุรกิจจะต้องเร่งพัฒนาคุณภาพสินค้า เน้นรูปแบบไปที่การเพิ่มมูลค่าของสินค้า มากกว่าการเพิ่มยอดการผลิตทั้งภาคการเกษตร หรือ ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งคงต้องวางแผนรองรับความเสี่ยงในอนาคตเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น