นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ด้วย ขสมก.สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึง ถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ อีกทั้งทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ขสมก.จึงจัดกิจกรรม“ขสมก.จิตอาสา ทำความสะอาดป้ายหยุดรถโดยสาร บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563

สำหรับ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ขสมก.ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจาก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาลพญาไท เเละสถานีตำรวจนครบาลดินเเดง ในการสนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาด และช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทั้ง 4 ด้าน อาทิ ท่าปล่อยรถโดยสาร ศาลาที่พักผู้โดยสาร ป้ายหยุดรถโดยสาร และทางเดินเท้า เป็นต้น อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือกันทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน