นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามผลดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้เร่งรัดการขุดลอกบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

สำหรับแนวทางการแก้ไข ประกอบด้วย
1.จากการเจรจากันทางผู้รับจ้างยินดีจะช่วยขนย้ายดินส่วนที่ยังไม่ได้ขุดอีก 558,000 ลบ.ม. และที่ขุดและกองอยู่ในบึงอีก 200,000 ลบ.ม. ไปให้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ของจังหวัด บริเวณหลังศาลากลางจังหวัดพิจิตร ซึ่งรองรับดินได้ประมาณ 1 ล้านลบ.ม. และจะใช้เวลาดำเนินการ 60 วัน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 20 กันยายน 2563 นี้
2.กรมเจ้าท่าประสานสำนักงานจังหวัดพิจิตร กรมทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนบริหารจัดการจราจร

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า จัดทำแผนการบริหารจัดการมูลดิน รายงานความคืบหน้าทุก 15 วัน และเร่งขุดลอกให้แล้วเสร็จใน กันยายน ปี 2563 ให้เร่งดำเนินขุดขนย้ายดิน 758,000 ลบ.ม. ไปในพื้นที่สาธารณะของจังหวัดพิจิตรให้แล้วเสร็จภายใน กันยายน 2563 ในกรณีขายทอดตลาดได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ให้เร่งรัดการขนย้ายดินด้วย แต่หากขายแล้วมีวัสดุที่เหลือจากการขายเท่าไร ให้กรมเจ้าท่าเสนอของบประมาณเป็นค่าขนย้ายไปปรับพื้นที่ของส่วนงานราชการในจังหวัดพิจิตรและที่ดินของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์)ตามที่เคยสำรวจไว้เดิมและเป็นไปตามผลการศึกษาสำรวจออกแบบของกรมทรัพยากรน้ำ เนื่องจากบึงสีไฟอยู่ในเขตพื้นที่พิจิตร ในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำบึงสีไฟเพื่อประโยชน์ของจังหวัด ควรให้จังหวัดพิจิตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาประสานให้จังหวัดพิจิตรเป็นผู้ดูแล หากไม่ขัดต่อระเบียบหรือกฎหมาย