ที่โรงแรมแคนทารี่ จังหวัดนครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) จัดสัมมนา “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” ภายใต้โครงการ Creative Thailand 2018 ใน 3 จังหวัด ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และนครราชสีมา

NEA

โดยมีผู้ประกอบการและผู้สนใจในการเริ่มต้นธุรกิจอย่างล้นหลามเกินเป้าหมายเป็นอย่างมาก ทั้งนี้สถาบันฯได้มีการจัดไปแล้ว 2 จังหวัด ณ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดโคราช มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานสัมมนาไปแล้วกว่า 1,800 ราย โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการด้านการค้ายุคใหม่อย่าง อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย คุณสมชนะ กังวารจิตต์ อาจารย์ศุภชัย แกล้วทนงค์ คุณรัชดา หนองบัว นักออกแบบและนักสร้างสรรค์ชื่อดัง ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงการผลิตและทำสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการขายสินค้าออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ ภายในงานมีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครราชสีมา ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทำการค้าออนไลน์ อันจะเป็นประโยชน์ และติดอาวุธให้แก่ผู้ประกอบการที่มาสัมมนาในวันนี้สามารถนำแนวทางความสำเร็จของผู้ประกอบการเหล่านี้เพื่อมาปรับปรุงพัฒนาในส่วนของตนเพื่อนำสู่ความสำเร็จต่อไป
นอกจากนี้วิทยากรจากพันธมิตรของสถาบันมาให้ความรู้ในการทำการค้ายุคใหม่มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจาก อาลีบาบา ไทยแลนด์) ผู้เชียวชาญจาก Google Thailand ผู้เชี่ยวชาญจาก Webnatics ผู้เชี่ยวชาญจากPaypal ผู้เชี่ยวชาญจากExim-bank ผู้เชี่ยวชาญจาก DHL ไปรษณีย์ไทย และซอฟต์แวร์พาร์คมาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำการค้ายุคใหม่แก่ผู้ประกอบการ

NEA

นาย พรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หลักสูตรครบเครื่อง เรื่องการค้าออนไลน์ By NEA ของสถาบัน NEA มาให้ความรู้แก่ทุก ท่านในครั้งนี้ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ภายใต้กรมส่งเสริม การค้า ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ของเรา มีภารกจิ ในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ผู้ประกอบการในทุกระดับ ด้วยองค์ความรู้ด้านการ ดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร ผ่าน พันธมิตรและเครือข่ายกระทรวงพาณชิ ย์ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา ศักยภาพและยกระดับขีด ความสามารถของผู้ประกอบการในโลกการค้ายุคใหม่ให้ สามารถแข่งขันได้ ในระดับสากลอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันสถาบันฯของเรามีท้ังหมด 5 หลักสูตรด้วยกัน

NEA

ซึ่งสถาบันฯได้นำหลักสูตรครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ By NEA ซึ่วเป็นหลักสูตรในแท่ง IT4SME ที่จะเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการ ทําการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร วัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตร ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ By NEA ที่จังหวัดนครราชสีมาครั้งน้ี นับเป็น การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการในระดับชุมชน ฐานรากสู่ระดับ ภูมิภาค และไปยังระดับโลก (Local to Global) ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ ซึ่งการอบรมในคร้ังน้ีจัดข้ึน 2 วัน ครอบคลุมการค้า ออนไลน์อย่างครบวงจร ทั้งบริบทการทําตลาดออนไลน์ การชําระเงินและการขนส่ง ทั้งยังได้นําความรู้มาถ่ายทอดให้กับ ผู้ประกอบการในครั้งนี้และหวงัเปนอย่างยิ่งว่าหลักสูตรครบเครื่องเรื่องการค้า ออนไลน์ By NEA จะช่วยผลักดันให้การทําธุรกิจให้ประสบ ความสําเร็จและเป็นประโยชน์แก่การ พัฒนาธรุ กิจ ตลอดจนเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันต่อไป

NEA