ผู้บริหารตัวแทนจาก เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทวิภาคี รุ่นที่ 13 ประจำปี 2563 จากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ภายใต้ โครงการพัฒนาช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร จำนวน 25 คน จาก 3 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์(สาขาการจัดการคลังสินค้า)สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต (สาขางานเครื่องมือกล) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (สาขางานไฟฟ้ากำลัง) เริ่มฝึกประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 9 เมษายน 2564
โดยมีนายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต ในกลุ่มเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำทีมครูพี่เลี้ยง จาก เอสวีแอล กรุ๊ป ณ ห้องประชุมกรีน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์