นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อาเซียนมีเครื่องมือสำคัญที่สมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความได้เปรียบทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ ระบบคลังข้อมูลการค้าของอาเซียน (NTR) ซึ่งสามารถสืบค้นตรวจสอบข้อมูลการค้าสำคัญของสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์คลังข้อมูลการค้าไทย www.thailandntr.com ทั้งเรื่องการค้าสินค้า การค้าบริการ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ การให้ความช่วยเหลือตอบข้อสงสัยและข้อร้องเรียนผ่านทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่พบปัญหาการค้าในภูมิภาคอาเซียน สามารถสอบถามและได้รับคำตอบจากผู้รับผิดชอบโดยตรง เช่น การขอความชัดเจนของมาตรการนำเข้าสินค้าของประเทศผู้นำเข้า และการร้องเรียนปัญหาการค้าที่เห็นว่าไม่เป็นไปตามกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศของอาเซียน

โดยการให้คำปรึกษาทางออนไลน์ จะดำเนินการผ่านระบบ ASEAN Solutions for Investments, Services and Trade หรือ ASSIST ทางเว็บไซต์ assist.asean.org ซึ่งเป็นช่องทางกลางของอาเซียน ปัจจุบันเว็บไซต์ ASSIST จะให้บริการรับคำถามและข้อร้องเรียนทั้งเรื่องการค้าสินค้า และการค้าบริการ พร้อมเตรียมเปิดให้บริการข้อร้องเรียนเรื่องการลงทุน ผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมความสามารถให้กับธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งสองเว็บไซต์สามารถสืบค้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 ไทยมีมูลค่าการค้ากับอาเซียน 41,218 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสินค้าส่งออกสำคัญ เช่น รถยนต์และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก และอัญมณีและเครื่องประดับ