นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากกาติดตามสภาพฝนที่ตกในพื้นที่ภาคอีสานกลางในเขตสำนักงานชลประทานที่ 6 ที่ประกอบไปด้วยจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 29มิถุนายน2563 จนถึงปัจจุบัน(6กค. 63) พบว่ามีฝนตกกระจายทั่วไปในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันประมาณ 79 ล้าน ลบ.ม. โดยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่ง ความจุเก็บกักรวม 69 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 11 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 16 ของความจุอ่างฯรวมกัน โดยในช่วงวันที่ 29 มิถุนายน–6 กรกฎาคม2563 มีน้ำไหลลงอ่างฯ ประมาณ 1 ล้าน ลบ.ม. ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 58 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 84 ของความจุอ่างฯรวมกัน

ในส่วนของสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยังที่สถานีวัดน้ำ E.54, E.70, และ E.92 ปริมาณน้ำไหลผ่านยังอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ต่ำกว่าตลิ่งเฉลี่ยประมาณ 3-6 เมตรทั้งนี้ แม้ว่าอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จะยังมีพื้นที่ว่างสามารถรองรับน้ำในฤดูฝนนี้ได้อีกมากพอสมควร แต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำในฤดูน้ำหลาก โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้ลำเลียงน้ำบางส่วนไปเก็บกักไว้บริเวณด้านเหนือประตูระบายน้ำบุ่งเป้า ประตูระบายน้ำกุดปลาเข็ง และประตูระบายน้ำบ้านบาก รวมไปถึงกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด