นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า โควิด-19 ทำให้หลายธุรกิจปรับโมเดลธุรกิจจาก Offline สู่ Online มากขึ้น รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจเน้นรองรับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เอสเอ็มอีหลายรายเริ่มมีการปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด นับเป็นโอกาสและความท้าทายของทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย และธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการเตรียมความพร้อมรับมือ ทั้งในเรื่องปริมาณการจัดส่งสินค้าจากระบบออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในด้านการรับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งสินค้าจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือในการจัดการและวางแผนการจัดส่งสินค้าที่ดี เพื่อให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างคล่องตัว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์” (Logistics Management & e-Logistics) เพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ (22-23 ก.ค. 2563) จังหวัดชลบุรี (6-7 ส.ค.63) และจังหวัดสมุทรปราการ (25-26 ส.ค.63) สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับการความรู้เกี่ยวกับการสร้างศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ในยุค New Normal การพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในยุค New Normal ด้วยโปรแกรมประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ (Microsoft Power BI) เป็นต้น

ทั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีความรู้ และเข้าใจในการพัฒนาธุรกิจด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการปรับใช้กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการด้วยระบบ e-Logistics ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาคธุรกิจของไทย กล่าวคือ โลจิสติกส์ถือเป็นกุญแจสำคัญในระบบเศรษฐกิจ โลจิสติกส์เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้กับภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างผลกำไร ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป

ซึ่งปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) มีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 27,889 ราย ซึ่งมีนิติบุคคลคงอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดที่จะดำเนินการจัดงานสัมมนาฯ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ มีจำนวน 220 ราย ชลบุรีมีจำนวน 2,546 ราย และสมุทรปราการมีจำนวน 2,653 ราย กรมจึงดำเนินการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการฯขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกภูมิภาคทั่วประเทศ