นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ออกเอกสารชี้แจงกรณีนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติ แต่ปรากฎว่ามีการร้องเรียนคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 11(18) ของ พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 เนื่องจากพ้นจากตำแหน่ง สนช. มาไม่ถึง 10 ปี โดยคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช. พิจารณาและมีมติ ว่า กรณีการเคยดำรงตำแหน่งของนายสุชาติ ไม่ถือว่าเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาแต่ประการใด ดังนั้น นายสุชาติ จึงเป็นผู้ไม่มีลักษณะต้องห้าม และให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด

อย่างไรก็ตาม ประธานวุฒิสภา ได้ศึกษากฎหมายทั้ง 3 ฉบับคือ รัฐธรรมนูญปี 2560 , พรป. ป.ป.ช. 2561 , พรป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 อย่างละเอียดรอบคอบ และรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เพื่อหาข้อยุติในเรื่องขัดแย้งในคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาแต่ละคณะที่มีความเห็นแตกต่างกันในบางประเด็น แต่ไม่พบว่ามีบัญญัติของกฎหมายใดให้อำนาจประธานวุฒิสภาในการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอื่นใดเพื่อวินิจฉัย