นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. เปิดเผยว่า กกร. เตรียมจัดงานเสวนา “ความตกลง CPTPP ประโยชน์ ผลกระทบ และประสบการณ์จากประเทศภาคี” วันที่ 2 กรกฎาคมนี้ ที่โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาสำหรับการเข้าร่วมเจรจาความตกลง CPTPP ของประเทศไทย บทบาทและทิศทางของประเทศไทยในเวทีการค้าพหุภาคี” เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล ประสบการณ์ และแนวทางที่เป็นประโยชน์ รวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบจากผู้แทนประเทศภาคี CPTPP ตลอดจน กระบวนการเจรจา ขั้นตอน และแนวทางการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลจากทุกฝ่าย ซึ่งทางภาคเอกชนเห็นว่า ยังมีบางส่วนที่ ภาคประชาสังคม ยังคงมีความไม่สบายใจ ในขณะที่ กกร.ยังคงย้ำจุดยืน ในการสนับสนุนการเข้าร่วมเจรจา เพราะจะทำให้ประเทศไทยได้รับทราบข้อมูลเชิงลึก แต่หากเห็นว่าจะเกิดผลเสียกับประเทศก็พร้อมที่จะสนับสนุนการยกเลิกการเจรจาทันที