วันที่​ 28​ มิ.ย.63​ : ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ณ เทศบาลเกาะยาวใหญ่ อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งจังหวัดพังงานั้น มีพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน รวม 8 อําเภอ 39 ตําบล มีการดําเนินงานการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ดังนี้ พื้นที่​ ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จํานวน 54 โครงการ,พื้นที่รับมอบ เนื้อที่ประมาณ 328,953 ไร่,พื้นที่กันคืนกรมป่าไม้ เนื้อที่ประมาณ 37,260 ไร่,พื้นที่อื่นๆ เนื้อที่ประมาณ 134,700 ไร่,(ที่สาธารณะ,พื้นที่ที่มีหนังสือสําคัญ ฯลฯ) และพื้นที่ดําเนินการ เนื้อที่ประมาณ 156,993 ไร่

ทั้งนี้ มีการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้ว 9,141 ราย 11,587 แปลง 121,345 ไร่ คงเหลือพื้นที่ค้างจัดประมาณ 35,648 ไร่ พร้อมทั้งมอบหนังสือ ส.ป.ก.4-01 จำนวน 4 ราย และได้พบปะพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อําเภอเกาะยาว เพื่อรับฟังปัญหา ตลอดจนได้มอบนโยบายแนวทางการทํางานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เกี่ยวกับที่ดินที่เคยตกไปอยู่ในมือของกลุ่มนายทุนใหญ่ พร้อมรีบดำเนินการยึดคืนกลับมา เพื่อมอบให้แก่พี่น้องเกษตรกรได้ใช้สร้างอาชีพต่อไป