นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิสาหกิจกลุ่มไมโคร หรือ Micro SMEs จึงพัฒนาโครงการ Cloud Kitchen Food Truck ยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เดลิเวอรี่ โดยได้หารือผู้ประกอบการแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการฟู้ดทรัค ผ่านการนำเสนอให้เพิ่มฟังค์ชันก์สำหรับการระบุพิกัดร้านค้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากเดิมที่กำหนดให้ร้านค้าที่เข้าร่วมต้องอยู่ในที่ตั้งเท่านั้น เพื่อให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจร้านอาหารหรือร้านค้าที่เคลื่อนที่

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผลักดันต้นแบบของการเชื่อมโยง Cloud Kitchen Food Truck ของผู้เกี่ยวข้องใน 3 กลุ่ม ได้แก่

• ผู้ประกอบการฟู้ดทรัค ผ่านกระบวนการพัฒนาแบรนด์สินค้าให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจนจำร้านค้าและสามารถสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชั่นได้ถูกต้องรวมทั้งพัฒนาทักษะการบริการจัดการยอดสั่งซื้อสินค้า ให้สามารถบริการได้ตามความต้องการของลูกค้าหน้าร้านและลูกค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการฟู้ดทรัคเข้าร่วมกว่า 100 กิจการ

• ดิจิทัลแพลทฟอร์ม หรือ ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ผ่านการเพิ่มความร่วมมือในผู้บริการอื่นๆ เพื่อให้มีฟังค์ชันก์ที่รองรับรูปแบบของธุรกิจร้านอาหารที่เคลื่อนที่ พร้อมหารือเพื่อการตกลงส่วนแบ่งทางการตลาดที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

• ผู้รับจ้างขนส่งสินค้า/อาหาร (Rider) โดยเน้นที่กลุ่มคนว่างงาน เพื่อสร้างรายได้ในการให้บริการรับส่งอาหารและพัสดุต่างๆ โดยที่ กสอ. จะพัฒนาความรู้และทักษะในการบริการ และการบริหารยอดสั่งซื้อ รวมทั้งทักษะการใช้แอปพลิเคชันที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ในการให้บริการ โดยตั้งเป้าหมายสร้างอาชีพใหม่ให้กับ 1,000 คน

ทั้งนี้จากนโยบายดังกล่าวเบื้องต้นมีแพลตฟอร์มหลัก เช่น เก็ท (GET!) แอ็นซ์ (Antz) และ คิวคิว(QueQ) ยินดีร่วมให้การสนับสนุน และคาดว่าจะร่วมมือกับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เพื่อขยายผลสู่แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่อื่นๆ