เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้มอบเงิน
ซะกาตจากบัญชีซะกาตของธนาคาร สำหรับบุคคลประเภทยากจนและขัดสนในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน
4 ราย เป็นจำนวนเงินรวม 26,000 บาท ประกอบด้วย
1.เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 1 ราย
2.เพื่อเป็นทุนสร้างอาชีพ จำนวน 2 ราย
3.เพื่อเป็นทุนดำรงชีพ จำนวน 1 ราย

โดยการมอบซะกาตในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการซะกาตธนาคาร ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา