กรมสอบสวนคดีพิเศษขยายเวลาการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2563 (Innovation for Crime Combating Contest 2020 : I4C-2020) ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 88,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

โดยสามารถ ส่งผลงานภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 (ทั้ง 3 ประเภท)
1. ประเภทชิ้นงาน ( คลิกเพื่อดูรายละเอียด >> http://bit.ly/2TnbbG0)
2. ประเภทแนวคิดทางเทคโนโลยี ( คลิกเพื่อดูรายละเอียด>> http://bit.ly/39p5LzX)
3. ประเภทแนวคิดทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาชญากรรม ( คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>http://bit.ly/32YGN88)
กำหนดการ…
– ปิดรับผลงาน 12 กรกฎาคม 2563
– ประกาศผลการคัดเลือก 21 กรกฎาคม 2563
– วันประกวดผลงาน 20 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
เงื่อนไขการประกวด…
1. ผู้ทำผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่ประกาศหรือแจ้งให้ทราบผ่านช่องทาง Facebook : DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษและอีเมล dsi.sird@gmail.comอย่างสม่ำเสมอ
2. ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
3. ผู้ทำผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษายินยอมให้ความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสาธารณชน เพื่อประโยชน์ทางราชการและทางการศึกษาวิจัย
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลที่ได้รับจากการประกวด หากปรากฎข้อเท็จจริงในภายหลังว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดการประกวด