นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เข้ายื่นหนังสือถึง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอตรวจสอบว่า นายชัช ชลวร ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สิน ในตำแหน่ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วหรือไม่ หากยื่นแล้ว ขอให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งขอตรวจดูบัญชีทรัพย์สินของตุลาการที่ยื่นบัญชีไว้แล้วทั้ง 6 คน ประกอบด้วย นายนุรักษ์ มาประณีต, นายจรัญ ภักดีธนากุล, นายวิรุฬห์ แสงเทียน, นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม, นายจิรนิติ หะวานนท์ และนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

โดยนายเรืองไกร กล่าวว่า กรณีของนายชัช ชลวร เบื้องต้นจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ พบว่านายชัช ได้มีการยื่นมาแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ เลยยังทำให้เปิดเผยไม่ได้ ส่วนตัวได้สอบถามเพิ่มเติม ว่าก่อนหน้านี้ได้มีการยื่นก่อนแล้วหรือไม่ เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า กรณีที่สอบถามในตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายชัช ได้ยื่นเมื่อคราวพ้นตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ได้ยื่นออกจากประธานศาลรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันก็ยื่นเข้าตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมกัน ส่วนนี้จึงเป็นข้อมูลที่ตนพึ่งทราบ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าหรือไม่