นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมกับ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ระหว่าง นายนพพล ชัยชนะ ประธานเครือข่ายฯ จ.หนองคาย ที่ได้นำข้าวสาร จำนวน 1,300 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม จากการจัดซื้อ โดยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านจังหวัดหนองคาย เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกับอาหารทะเล อาทิ กะปิ ปลาทูเค็ม และปลาหมึกตากแห้ง โดย นายณัฏฐนันท์ สุรภาอรรถวิชญ์ ประธานเครือข่ายฯ จ.เพชรบุรี นายสุชาติ ทองมี ประธานเครือข่ายฯ จ.ชุมพร และสมาชิกกองทุน โดยการแลกเปลี่ยนอาหารในครั้งนี้ เป็นการตกลงประเมินราคากันด้วยความสมัครใจ ซึ่งเป็นการช่วยให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชนโดยตรง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล

ซึ่งนายรักษ์พงษ์ เปิดเผยว่า ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ กทบ. ต้องการเน้นการเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ โดยผ่านวิธีการแลกเปลี่ยนหรือติดต่อซื้อขาย แบบพึ่งพากันเอง โดยมองถึงความเดือดร้อนเป็นหลัก ไม่ได้มองที่กำไรหรือขาดทุน ซึ่งจะส่งผลไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในประเทศ ในช่วงที่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19

ด้านนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี แสดงความขอบคุณที่ สทบ.ได้เลือกจังหวัดเพชรบุรีเป็นจุดเริ่มต้นกิจกรรมดีๆในการแลกเปลี่ยนสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดหนองคายและร่วมด้วยจังหวัดชุมพร ซึ่งมองว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเป็นภารกิจที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภาคประชาชนต้องช่วยกัน และหวังว่ากองทุนหมู่บ้านในทุกแห่งของจังหวัดเพชรบุรีจะได้มีโอกาสดี ๆ แบบนี้เกิดขึ้นอีกในโอกาสต่อไป