สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความสุขเกษตรกร กรณีการแจกเงินเยียวยาของกระทรวงเกษตรช่วงโควิด-19 จากกรณีศึกษาเสียงของเกษตรกรทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่ และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,124 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 11 – 15 พ.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 98.1 ระบุ คือความจำเป็นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องแจกเงินเยียวยาช่วงโควิด-19,และเมื่อถามว่า การแจกเงินเยียวยา
ถูกใจโดนใจหรือไม่ ร้อยละ 95.5 ระบุ ถูกใจโดนใจ แต่ร้อยละ 4.5 ระบุไม่ถูกใจ โดยร้อยละ 77.3 จะใช้จ่ายค่าครองชีพ ของกิน ของใช้ประจำวัน,ร้อยละ 47.4 จะต่อยอดทำมาหากิน เช่น จ่ายค่าเช่าที่ทำกิน ซื้อเมล็ดพันธุ์ ซื้อเครื่องมือทำมาหากิน ฯลฯ ร้อยละ 20.9 ใช้จ่ายด้านการศึกษาของลูกหลาน ร้อยละ 14.1 เป็นค่ารักษาดูแลสุขภาพ ร้อยละ 13.4 ใช้หนี้ในระบบ

ทั้งนี้ เมื่อถามว่า ถ้ากระทรวงเกษตรฯ ไม่แจกเงินเยียวยา เกษตรกรจะเดือดร้อนเป็นทุกข์หรือไม่ ซึ่งร้อยละ 91.9 ระบุ เดือดร้อนเป็นทุกข์ แต่ร้อยละ 8.1 ระบุ ไม่เดือดร้อน นอกจากนี้ ร้อยละ 94.1 ระบุ กระทรวงเกษตรฯยังเป็นที่พึ่งได้ของเกษตรกร มีเพียงร้อยละ 5.9 ระบุพึ่งไม่ได้

ส่วนเมื่อสอบถามในเชิงการเมือง ถึงการรับรู้ต่อพรรคประชาธิปัตย์ ที่ผลักดันให้เกิดการแจกเงินเยียวยาเกษตรกร ร้อยละ 91.1 ระบุ รู้ แต่ร้อยละ 8.9 ไม่รู้, อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจร้อยละ 97.3 มีความสุขจากเงินเยียวยาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วงโควิด-19 ในขณะที่ร้อยละ 2.7 ไม่มีความสุข