พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.ในฐานะ ผอ.กนช. พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์น้ำและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พื้นที่ภาคตะวันออก ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง รับฟังการบรรยาย สถานการณ์น้ำและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พื้นที่ภาคตะวันออกในภาพรวม จาก ผวจ.ระยอง ,เลขาฯสทนช. ,อธิบดี ชป. ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมฯ และนายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทย เลขาธิการ EEC พร้อมผู้เกี่ยวข้อง สรุปความว่า พื้นที่ภาคตะวันออกยังคง ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ ทั้งระยะเร่งด่วน และระยะยาวซึ่งรัฐบาลโดย กนช.ได้พยายามแก้ไขปัญหาน้ำและภัยแล้งให้กับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคเกษตรกรโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมEEC ซึ่งถือว่าจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ ของภาคตะวันออก ต่อไป ในอนาคตอันใกล้ จากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะได้เดินทางไปดูการทำงานของเครื่องสูบน้ำกลับ ชั่วคราว คลองสะพาน-อ่างเก็บน้ำประแสร์

 

พล.อ.ประวิตร ได้น้อมนำพระราชดำริ ร.9 นำทางแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ จ.ระยอง และจังหวัดใกล้เคียง ได้มีการสร้างโครงข่ายอ่างเก็บน้ำ เชื่อมโยงแหล่งน้ำทั้ง 4 แห่งที่มีการผันน้ำระหว่างกัน อย่างได้ผล ตามแนวทางพระราชดำริ

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้มอบ นโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ กรมชลประทานโดยให้บริหารจัดการน้ำในระบบโครงข่ายอ่างเก็บน้ำให้มีเพียงพอในฤดูแล้งหน้า และให้นิคมอุตสาหกรรม จัดหาแหล่งน้ำสำรองของตนเอง พร้อมดำเนินการด้าน 3R และCSR อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้กำชับ สทนช.ให้เร่งรัด ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำ เน้นย้ำการหามาตรการเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในหน้าแล้งให้ได้มากที่สุด

 

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณและ ชื่นชม จนท.ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ แม้ต้องปฏิบัติงานในภาวะที่ต้องระมัดระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา พร้อมขอให้ทุกหน่วยงานได้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ ปชช.และทุกภาคส่วน ได้ร่วมรณรงค์ประหยัดน้ำ อย่างจริงจัง และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าด้วย ต่อไป