นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมการบริหารและประกอบการท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด ที่กรมเจ้าท่าได้สร้างเสร็จแล้วในปี 2558 ว่า ที่ประชุม มีมติให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) รับไปบริหาร โดยจะเปิดให้บริการภายในปี 2564 และให้พิจารณาแนวทางการบริหารตามระเบียบ กฎหมาย Time Line โดยบูรณาการกันระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ กรมธนารักษ์ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท โดยนำความคิดเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้พิจารณาถึงผลประโยชน์ในภาพรวมของประเทศเป็นหลัก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว และการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค โดยให้พิจารณาความเป็นไปได้อื่นๆ ในการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน อาทิ การหาเอกชนเข้ามาร่วมบริหาร หรือเช่าช่วงในการบริหารท่าเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ พร้อมทั้ง เร่งแผนงานให้สามารถเปิดบริการท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ได้ในปี 2564