ที่กระทรวงกลาโหม ได้จัดประชุมร่วมระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยและกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ และการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (วิดิโอคอนเฟอเรนซ์) มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีหรือ Best Practice ในการรับมือโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ณ ห้องยุทธนาธิการ ในศาลาว่าการกลาโหม

โดยมี พล.อ.รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานแพทย์ สํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกรมแพทย์ทหารของ3เหล่าทัพ ผู้แทนศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนฯ ผู้แทนโรงพยาบาลตํารวจ และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แทนกรมกิจการส่งกําลังบํารุง คณะกรรมาธิการกลางการทหาร ผู้แทนโรงพยาบาลทหารกลาง กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ผู้แทนวิทยาลัยแพทย์ทหาร ผู้แทนศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ และผู้แทนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทหาร

โดยมีหัวข้อหารือดังนี้ การถอดบทเรียนจากการปฏิบัติของการบริหารจัดการทรัพยากรในสถานการณ์วิกฤต แนวทางการรักษาและการเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศตามมาตรการกักกันโรคแห่งรัฐ ตลอดจนบทบาทของทหารในการช่วยเหลือประชาชน

ทั้งนี้ จะนําบทเรียนจากการปฏิบัติและองค์ความรู้ของจีน รวมทั้งข้อมูลทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคในระยะ2 ของไทย ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานด้านสาธารณสุขตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป