นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว”ศรีสุวรรณ จรรยา” ถึงมติของคณะรัฐมนตรี ที่ ให้ปรับปรุงค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 2560 และ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ 2560 โดยให้จ่ายค่าตอบแทนจากรายครั้ง เป็นรายเดือน และขอปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพิ่มขึ้นจากเดิม 20% ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ว่าการปรับปรุงและจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการทั้ง 2 ชุดดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความทุกข์ยากของประชาชนคนทั้งประเทศที่ต้องเผชิญกับการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ถือได้ว่าเป็นการตบหน้าประชาชนผู้เสียภาษีทั้งแผ่นดิน ที่ชี้ให้เห็นว่าทั้งรัฐบาล ทั้งกรรมการ และ สคช.มิได้ละอายใจต่อประชาชนเลยแต่อย่างใด ทั้ง ๆ ที่กรรมการทั้งหลายก็ล้วนมีเงินเดือนมีค่าตอบแทนและมีเงินประจำตำแหน่งในหน้าที่การงานเดิมของตนมากมายอยู่แล้ว และการที่กรรมการทั้งหลายต้องมาประชุมคณะกรรมการกันมากขึ้น ก็จะไปกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในงานประจำของแต่ละคน ซึ่งสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องนำค่าตอบแทนหรือเบี้ยประชุมที่เพิ่มขึ้นไปหักลดเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในตำแหน่งประจำของแต่ละคน จึงจะชอบ

การจ่ายค่าเบี้ยประชุมและปรับเพิ่มค่าตอบแทน กก.ปฏิรูปประเทศ-คณะจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ชี้ให้เห็นว่าเป็นเล่ห์เพทุบายในการเขียนกฎหมายโดยการออกระเบียบกำหนดให้คณะกรรมการตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ต้องทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดหลังจากประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทั้งๆที่ควรเป็นหน้าที่ของประชาชนทั้งประเทศ และตัวแทนของประชาชนที่เลือกตั้งเข้าไปทำหน้าที่ในสภาฯ หากยังอยากให้มีคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดดังกล่าวอยู่ต่อไปก็ควรได้เบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนไม่เกินครั้งละ 331 บาทเทียบเท่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของผู้ใช้แรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล