นายอนุชิต ผลสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานเขตเกษตรพื้นที่ 3 กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันนี้มีประชาชนทยอยเดินทางมา เพื่อขึ้นทะเบียนและปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อรอตรวจสอบสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 5,000 บาท 3 เดือน โดยทางสำนักงานได้จัดพื้ที่รองรับซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนเดินทางมาประมาณ 16 ราย เพื่อปรับปรุงและยืนยันสถานะว่ายังเป็นเกษตรกรจริง

อย่างไรก็ตาม เอกสารการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่เกษตรกรจะต้องนำมานั้นประกอบไปด้วย สำเนาบัตรประชาชนพร้อมตัวจริง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนดที่ดิน และรูปถ่าย 1 นิ้วสองใบ ส่วนก็รณีการเช่าที่ดินทำกินจะต้องมีหนังสือสัญญาเช่าที่ระบุเลขที่โฉนดที่ดินพร้อมชื่อเลขบัตรประชาชนของผู้ให้เช่า