มีรายงานว่า สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีแนวคิดจัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ภายหลังมีการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มากว่า 1 เดือน เพื่อดูผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชน รวมถึงขอความคิดเห็นว่า ควรให้คง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือ ยกเลิก เพื่อเป็นแนวทางให้ ศบค.ตัดสินใจ เนื่องจากขณะนี้ มีเสียงสะท้อนจากสังคมหลายความคิดเห็น เช่น ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และเศรษฐกิจของประเทศ, ความกังวลของนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย, การขอให้ยกเลิกประกาศเคอฟิวส์ หรือ ขยายเวลาเคอฟิวส์

โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา สมช. ได้เชิญหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าหารือ เพื่อสำรวจข้อคิดเห็นดังกล่าว จึงมอบหมายให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) เป็นผู้จัดทำแบบสอบถาม และมอบให้ กอ.รมน. ซึ่งมีเครือข่ายข่าวภาคประชาชนอยู่ทั่วประเทศ เป็นผู้สอบถามและเก็บข้อมูล โดยผลทั้งหมดจะเป็นข้อพิจารณาให้ ศบค. ดำเนินการต่อไป ซึ่งต้องรักษาความสมดุลระหว่างเรื่องเศรษฐกิจกับความมั่นคง