พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานคนที่ 1 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รองประธานคนที่ 2 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณายกระดับการดำเนินงาน แก้ปัญหาโลกร้อนของประเทศตามการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีส โดยที่ประชุมเห็นชอบต่อ ร่าง NDC ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจก, การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประเด็นความต้องการได้รับการสนับสนุนของประเทศไทย ได้แก่ ด้านการดำเนินการ ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั้งการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวฯ ด้านเครื่องมือและกลไกสนับสนุนการดำเนินการ และด้านระบบการติดตามประเมินผลและข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ นำเสนอ ร่าง NDC ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย โดยรับข้อสังเกตของคณะกรรมการในเรื่องผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 ไปปรับปรุงและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับประชาคมโลก

นอกจากนี้ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สรุปผลการประชุม COP25 และการเข้าร่วม NDC Partnership ของประเทศไทยต่อที่ประชุม กนภ. เพื่อรับทราบอีกด้วย