พล.อ.อ. มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให้ พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนกองทัพอากาศ เป็นผู้แทน นำ “น้องบุญส่ง” เครื่องช่วยยกร่างผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไปมอบให้แก่สาธารณสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยซื้อสินค้าประมงพื้นบ้านจากจังหวัดชายแดนภาคใต้นำไปมอบให้แก่ชาวทุ่งกุลาร้องไห้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนไอโอดีน ตามโครงการ “กองทัพอากาศ ร่วมตั้งการ์ด สู้ COVID-19” เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน กองทัพอากาศจึงได้จัดสร้างเครื่องช่วยยกร่างผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อต้นแบบ เพื่อลดการสัมผัสศพติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้ใช้ชั่วโมงฝึกบินเดินทางของเครื่องบิน C-130 บินเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร 2 ดอนเมือง บินตรงไปยังสนามบินบ่อทอง จังหวัดปัตตานี โดย พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีชมการสาธิตการใช้งาน และส่งมอบให้แก่หัวหน้าสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีเพื่อพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

จากนั้นเครื่อง C-130 ได้บินเดินทางออกจากสนามบินบ่อทอง จังหวัดปัตตานี ตรงไปยังท่าอากาศยานร้อยเอ็ด พร้อมลำเลียงสินค้าประมงพื้นบ้านของจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น รวมน้ำหนักประมาณ 916 กิโลกรัม โดย ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ใช้เงินส่วนตัวช่วยซื้อจำนวน 800 กิโลกรัม เพื่อมอบให้แก่ชาวทุ่งกุลาร้องไห้ที่ประสบปัญหาการขาดไอโอดีน ส่วนที่เหลือมอบให้กรมสวัสดิการทหารอากาศรับซื้อและนำไปจำหน่ายให้แก่ข้าราชการต่อไป