นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วนของประเทศและทั่วโลก ทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ บริษัทห้างร้าน ภาคเอกชน เกษตรกร ผู้บริโภค รวมทั้งประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย จึงได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงได้ร่วมกับภาคเอกชน เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ผู้ผลิตอาหารที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย บริษัท เกรทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด และบริษัท ยูเนี่ยนเคมีคอล แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเวชภัณฑ์ รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภค จัดงาน “ใจถึงใจ…สู้ภัยโควิด” และเปิดโครงการอาหารปลอดภัยจากใจ….สู่ชุมชน ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อเป็นสื่อกลางที่จะส่งมอบชุดดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย แอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์สเปรย์ น้ำยาบ้วนปาก รวมถึงแอลกอฮอล์ชนิดเติม จำนวนกว่า 12,000 ชุด

พร้อมมอบอาหารที่มีความปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัด เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ให้ได้รับการบริโภคอาหารที่ดี มีประโยชน์ มีคุณภาพ เพียงพอต่อการบริโภคในช่วงวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทั้งจะทำให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาวะอนามัยที่ดีขึ้นด้วย