นักศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 6 (TAG6) สถาบันพระปกเกล้า
มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้กับสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

นางสมหญิง ชูประยูร ประธาน และเพื่อนๆหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 6 (TAG6) สถาบันพระปกเกล้ามอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้กับสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสนับสนุนสวัสดิการของแพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ของสถาบันบำราศนราดูร โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคและ นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563