นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “รายการ Tax Station เป็นการเริ่มต้นอีกหนึ่งบริการใหม่ ของกรมสรรพากรที่เน้นให้ความรู้ด้านภาษีกับผู้ประกอบการและผู้เสียภาษี โดยรวบรวมความรู้จากหน่วยงานพันธมิตรแขนงอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการหรือผู้เสียภาษีมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีและมั่นคงยั่งยืน ได้กำหนดจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะเริ่ม ep. แรก ในชื่อตอน “บูตเครื่อง SMEs” โดยกรมสรรพากรจะดำเนินการ Live Stream ในเวลา 10.00 – 11.30 น. ผ่าน Platform Facebook, Twitter, Youtube โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับการ Live Stream ในครั้งนี้กรมสรรพากรได้ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank จัดทำเนื้อหาด้านสิทธิประโยชน์ ทางภาษีของ SMEs และนำเสนอข้อมูลการดำเนินกิจการจัดทำบัญชีเดียวเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายได้อย่างไร รวมทั้งสิทธิประโยชน์สนับสนุนจาก SME D Bank โดยทีมวิทยากรผู้ทรงภูมิจากกรมสรรพากร คุณรังสรรค์ หลวงเมือง นิติกรชำนาญการพิเศษ คุณสิริชัย ทองดี นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ และวิทยากรจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย คุณนงลักษณ์ นิลวงษานุวัติ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักพหลโยธิน”

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมสัมมนาออนไลน์ได้ที่ QR Code ที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจต้องการทราบข่าวสารการอบรมสัมมนาหรือข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของกรมสรรพากร สามารถติดตามได้ที่ Facebook กรมสรรพากร www.facebook.com/revenuedepartment เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากกรมสรรพากรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว