นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยหลังการประชุมหากับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ถึงแนวทางการใช้เงินกู้ 4 แสนล้านบาท ว่า หลังจากที่ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง ในช่วง 3 – 6 เดือน จะต้องหันมาเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศ โดจจะใช้วงเงิน 400,000 ล้านบาท จาก พ.ร.ก.เงินกู้ โดยให้คณะกรรมการชุดนี้จัดทำกรอบแนวทางการใช้เงิน เน้นเน้นการสร้างกิจกรรมในประเทศ ภายในท้องถิ่น ชุมชนแต่ละจังหวัด

ทั้งนี้ เมื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการแล้ว สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เตรียมเสนอที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณาประมาณกลางเดือนพฤษภาคม คาดว่าการจัดโครงการขนาดเล็กจะลงไปพัฒนาท้องถิ่นได้ในต้นเดือนมิถุนายน เพื่อหวังให้เงินกู้ 400,000 ล้านบาท ช่วยพัฒนาชนบทให้เข้มแข็ง เมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัวพึ่งพาการส่งออกไม่ได้ การท่องเที่ยวไม่มีต่างชาติเดินทางเข้ามา

อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลเตรียมมาตรการรองรับปัญหาเศรษฐกิจ สร้างเงินหมุนเวียนได้ทัน ภาวะเศรษฐกิจต้นปีหน้าจะไม่หยุดชะงักหรือเสียหาย และยังรองรับปัญหาได้เมื่อมีงานทำ ทุกกิจกรรมกลับมาดำเนินการได้ทั้งในเมืองและชนบท