นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกหนังสือเปิดผนึก ถึงกลุ่มนักธุรกิจมหาเศรษฐี 20 อันดับแรกของประเทศไทยนั้น เพื่อขอความคิดเห็นและความร่วมมือ ในการแก้ปัญหาวิกฤติประเทศ เห็นด้วยกับหลักการนี้ถือว่า พล.อ.ประยุทธ์ เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มคนอื่นๆ เพื่อรับรู้ความคิดเห็นและปัญหารอบด้าน

ทั้งนี้ จะดีกว่านี้ หากรัฐบาลจะสอบถามปัญหาในทุกกลุ่ม เพื่อทราบถึงปัญหาอย่างแท้จริง ทั้งคนชั้นกลาง และ คนยากจนทุกๆภาคส่วน กลุ่มอาชีพต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การค้าและภาคบริการ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาได้ทั่วถึง เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาบูรณาการ ในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ทั้งในช่วงที่มีวิกฤตและหลังวิกฤต รวมทั้งแก้ปัญหาสภาพความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจให้ฟื้นคืนกลับมาส่งผลมาถึง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคม

ทั้งนี้ การรับรู้ข้อมูลของทุกกลุ่ม ที่ขับเคลื่อนประเทศจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบกับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รัฐบาลต้องมีมาตรการในการดูแลและฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ หลังจากนี้จะต้องให้ความสำคัญกับภาคเกษตรกรมากขึ้น รัฐต้องจริงจังและจริงใจ และแก้ปัญหาภาคเกษตรกร อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหากเกษตรกรมีรายได้จะเป็นการช่วยกระตุ้นกำลังซื้อให้กับประเทศได้มหาศาล