สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่เอกสารกรณีที่ปรากฏมีการเสนอข่าวทางสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับเรื่อง องค์กรปกครองท้องถิ่นบางแห่ง ได้มีการเตรียมจะจัดซื้อชุดฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด–19) ที่มีการดำเนินการในลักษณะที่ไม่โปร่งใสหรือจัดซื้อในราคาแพงเกินจริง หรืออาจส่อไปในทางทุจริต นั้น

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับทราบข้อมูลเบาะแสจากเครือข่ายฯ จึงได้ดำเนินการมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกและบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน และเครือข่ายในพื้นที่ โดยนายเสกสรรณ์ สมมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลงนามในหนังสือ ด่วนที่สุด ถึงท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ประสานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณฯ เพื่อขอให้หน่วยงานส่งเสริมการปกครองท้งถิ่นได้ดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งแจ้งให้เครือข่ายการป้องกันการทุจริตในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนต่างๆ ได้ร่วมกันสอดส่อง เฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริต อย่างใกล้ชิดต่อไป