นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย หรือ คสรท. เปิดเผยว่า วันนี้ (21 เม.ย.) ตนเอง พร้อมด้วยสมาชิก เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี สืบเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ ซึ่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบ โดยมาตรการของภาครัฐที่ออกมาช่วยเหลือทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) และเครือข่ายแรงงาน เห็นด้วยกับมาตรการที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ โดยเฉพาะประเด็นให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการที่รัฐดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เพียงแต่ว่ายังมีมาตรการบางประการที่ยังไม่ครอบคลุมและเป็นธรรมกับลูกจ้างซึ่งอยู่ในระบบประกันสังคม ดังนั้นจึงขอให้รัฐบาลได้พิจารณาช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ดังนี้

1)ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานใช้อำนาจตามมาตรา36 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ห้ามมิให้นายจ้างปิดงานและลูกจ้างนัดหยุดงานทั่วราชอาณาจักร กรณีที่มีการปิดงานหรือนัดหยุดงานอยู่ก่อน ขอให้สั่งให้นายจ้างที่ปิดงานรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานตามปกติโดยเร็วในทันที

2)ขอให้รัฐบาลปฏิบัติตามมาตรา46 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน ซึ่งรัฐบาลยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง กล่าวคือเมื่อสิ้นปี พ.ศ.2561 รัฐบาลยังไม่ได้นำเงินสบทบจำนวน 95,989,000,000 ล้านบาท (ปัจจุบันอาจมีจำนวนมากกว่านี้)โดยรัฐบาลจะต้องจ่าย สมทบเข้ากองทุนตามที่กฎหมายกำหนดและรัฐบาลต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมส่วนของรัฐให้เท่ากันกับนายจ้างและลูกจ้าง จำนวน 5%

3)กรณีที่ผู้ประกันตนในมาตรา33 มาตรา39 และมาตรา40 ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมยังไม่ครบตามระยะเวลาที่ประกันสังคมกำหนด ต้องจ่ายไม่ตำกว่า 5,000 บาท เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4)กรณีที่นายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยขอให้จ่ายค่าจ้าง 75% ของค่าจ้างก่อนถูกปิดงานหรือไม่สามารถทำงานได้

5)ขอให้รัฐบาลลดค่าน้ำ ค่าไฟคนละ 1,000 บาท ให้กับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบและมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน จนกว่าจะพ้นวิกฤตโรคโควิด-19

6)ขอให้สถาบันการเงิน พักชำระหนี้โดยไม่คิดดอกเบี้ย กรณีที่กำลังผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ตลอดระยะเวลาจนกว่าจะพ้นวิกฤตโรคโควิด-19

7)ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมและประชาชนทั่วไปรายละ 2,000 บาทต่อเดือน

8)ขอให้รัฐบาลระงับการนำเงินกองทุนชราภาพไปจ่ายชดเชยแทนกองทุนประกันการว่างงาน กรณีกองทุนประกันการว่างงานหมดลงโดยรัฐบาลต้องจ่ายเงินอุดหนุนตาม มาตรา 24 ซึ่งเงินกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อความมั่นคงในชีวิตของคนงาน

9)ขอให้รัฐบาลควบคุมราคาสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชน หรือจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับประชาชนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

พร้อมกันนี้ ทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) และเครือข่ายแรงงาน จึงเรียนมาเพื่อขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล อาคารสำนักงาน กพ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโดยด่วนในลำดับต่อไป