นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้น กลุ่ม ปตท. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเกิดความร่วมมือด้านกิจการเพื่อสังคมของกลุ่ม ปตท. เพื่อสู้ภัยโควิด-19 ครั้งนี้ในหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรม

ภารกิจที่สำคัญคือการระดมสรรพกำลังความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในด้านงานวิจัย พัฒนา จัดหา และผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ รวมถึงการจัดหาแอลกอฮอล์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างเร่งด่วน

นอกจากนี้ยังได้ทำการกระจายสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงผ่านการแจกฟรีในรูปแบบแอลกอฮอล์เจล และจัดหาแอลกอออล์ทำความสะอาดมาจำหน่ายในราคาต้นทุน ผ่านบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ณ สถานีบริการน้ำมัน พร้อมมอบแก่โรงพยาบาลในพื้นที่สถานประกอบการทั่วประเทศ รวมการจัดหาและส่งมอบแอลกอฮอล์ของกลุ่ม ปตท. ทั้งสิ้นกว่า 160,000 ลิตร และล่าสุด ปตท. ยังได้จัดหาแอลกอฮอล์ทางการแพทย์เพิ่มเติม สำหรับสนับสนุนโครงการพลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ร่วมกับกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าถึงประชาชนในท้องถิ่น ผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานบริการสาธารณสุขชุมชนกว่า 9,863 แห่ง ทั่วประเทศ

นอกจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วนแล้ว กลุ่ม ปตท. ยังอยู่ระหว่างพัฒนาอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์และดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี กลุ่ม ปตท. จึงตั้ง “คณะกรรมการกิจการเพื่อสังคม กลุ่ม ปตท. เพื่อสู้ภัย COVID-19” เพื่อผลักดันการดำเนินงานสำคัญครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นและร่วมกันดำเนินภารกิจ ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติจริง สามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป อีกทั้ง ปตท. ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ผ่านการลดราคาขายปลีกเอ็นจีวี (NGV) ให้กับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะที่มีบัตรส่วนลดในอัตรา 3 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ราคาขายปลีกกลุ่มรถโดยสารสาธารณะอยู่ที่ 10.62 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 และคงราคา NGV สำหรับรถทั่วไปไว้ที่ 15.31 บาท/กก.ตั้งแต่ 16 มีนาคม – 15 สิงหาคม 2563