นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ว่า กระทรวงเกษตรได้รวบรวม การขึ้นทะเบียนเกษตรกรจากทั้ง 7 หน่วยงาน มาตรวจสอบและได้ส่งข้อมูลของ เกษตรกรจำนวน 8.3 ล้านคน ให้กระทรวงการคลัง เพื่อให้กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของมาตรการเยียวยาของกระทรวงการคลังที่ได้มีออกมา และจะส่งให้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)รวบรวมรายชื่อนำขึ้นเว็บไซต์ของทางธนาคาร เพื่อวางแผนการโอนเงินให้กับเกษตรกร เพราะมีเกษตรกรบางรายไม่ได้มีบัญชีของธกส.

ส่วนกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงบัญชี และยังไม่ขึ้นบัญชีเกษตรกร จึงอยากขอให้ประชาชนมาปรับปรุงบัญชีและขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้จนถึงวันที่15 พฤษภาคม โดยสามารถขึ้นทะเบียนกับผู้นำท้องถิ่นหรืออาสาสมัครเกษตร ในหมู่บ้าน ซึ่งจะรวมส่งให้เกษตรอำเภอต่อไป

อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เยียวยาเกษตรกร 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท คือเดือนพฤษภาคม -เดือนกรกฎาคม โดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมเป็นต้นไป