ที่ชุมชนกองขยะ เขตหนองแขม, ชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี เขตบางบอน และชุมชนวัดอัมพวา เขตบางกอกน้อย นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการ ปปส.กทม เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปปส.กทม.ได้ลงพื้นที่ เพื่อมอบแอลกอฮอล์และเจลทำความสะอาดมือพร้อมทั้งน้ำดื่ม ป.ป.ส. ช่วยเหลือชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้นำข้อความแสดงความห่วงใยจากผู้บริหาร ป.ป.ส. และบุคลากร ป.ป.ส. ทุกคน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังได้มอบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพยาเสพติดผ่านสายด่วน สำนักงาน ปปส. 1386 และชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการชุมชนเฝ้าระวัง สร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ซึ่งเป็นโครงการเชิงนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ส.ที่ต้องการสนับสนุนงบเงินอุดหนุนให้ชุมชนในการเฝ้าระวังการเกิดแพร่ระบาดยาเสพติดในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน/เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ทั้งนี้ ปปส.กทม. มีเป้าหมายในการสนับสนุนเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย 21 ชุมชน โดยคัดเลือกชุมชนที่ยังคงปรากฏข่าวสารการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อให้สำรวจผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดและผู้มีอาการทางจิตอันเป็นผลมาจากยาเสพติด เพื่อ นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่เหมาะสม โดยจัดระบบการรายงาน ผ่าน google form ขณะนี้ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจโครงการกับประธานและคณะกรรมการชุมชนไปแล้ว 17 ชุมชน เหลืออีก 4 ชุมชน จะดำเนินการชี้แจ้งในวันที่ 7 พ.ค. 2563 ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ประธานและคณะกรรมกานชุมชน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ป.ป.ส.
ป.ป.ส.
ป.ป.ส.
ป.ป.ส.